Clientversie Kwaliteitsrapport 2018

ZES OP MAAT MAAKT BEGELEIDING PERSOONLIJK

WIJ BIEDEN BEGELEIDING OP MAAT, GERICHT OP HET VERGROTEN OF ONDERSTEUNEN VAN DE ZELFREDZAAMHEID VAN DE CLIËNT.
INLEIDING
We vinden het belangrijk dat onze cliënten goede zorg/begeleiding krijgen. Weten wat er goed gaat en wat er beter kan is belangrijk om de zorg/begeleiding steeds beter te maken.
Hiervoor zijn in Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022.
In dit verslag kunnen jullie lezen hoe wij hiermee omgaan. We benoemen wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Daarnaast waar we mee aan de slag gaan het komende jaar.
HET KWALITEITSKADER ZEGT
• Dat bekend is welke zorg/begeleiding jullie nodig hebben.
• Dat bekend is hoe we omgaan met jouw en onze veiligheid.
• Dat bekend is welke wensen jullie hebben voor een prettig bestaan.
• Dat bekend is hoe we rekening houden met jullie eigen ideeën.

CLIËNTEN
Plan ZeS
In het plan ZeS (begeleidingsplan) leggen we de huidige situatie vast en aan welke doelen we met jou gaan werken. Dit doen we in overleg met jou. Het plan ZeS wordt elk half jaar besproken.

Veiligheid
ZeS op maat wil ervoor zorgen dat medewerkers en cliënten in een vellige omgeving kunnen werken en leven. Hierover hebben we afspraken gemaakt, die we vast hebben gelegd in het veiligheidsprotocol.
Bij veiligheidsrisico’s maken we samen met jou hier begeleidingsafspraken over.

MEDEWERKERS
Teams
Onze medewerkers, werken in zelfsturende teams. Ze maken zelf hun doelen waar ze het komende jaar aan gaan werken. Belangrijk vinden we dat we goed ons werk kunnen doen en voldoende kennis hebben.

Functioneren
Iedere medewerker heeft twee keer per jaar een gesprek met de leidinggevende. In dit gesprek kijken ze naar de kwaliteiten en kennis van de medewerker. Er worden afspraken gemaakt en na een half jaar opnieuw besproken.

Scholing
Elk team krijgt per jaar een scholingsbudget, dat zij zelf mogen gebruiken voor het opdoen van nieuwe kennis. ZeS op maat zorgt voor de ‘verplichte’ scholing zoals BHV/EHBO.

Hulp van buitenaf
ZeS op maat roept soms de hulp in van andere professionals. Dit doen zij wanneer ze overleg wensen bij lastige situaties.
DNV
ZeS op maat is een gecertificeerde organisatie. Dit zorgt ervoor dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Elk jaar wordt dit opnieuw bekeken, doen we het goed, behouden wij ons certificaat. Dit controleert DNV voor ZeS op maat.

WAT GAAT ER GOED VOLGENS DE CLIËNTEN?
Jullie geven de zorg/begeleiding een 8,7! Daarmee geven jullie aan dat jullie tevreden zijn. Dit komt naar voren uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat we hebben gedaan. Verder komt het volgende naar voren:
Bereikbaarheid
Jullie geven aan dat we prima bereikbaar zijn en terugbellen wanneer dit mogelijk is. Wanneer dit niet kan reageren we per app, sms of mail. Op het moment dat we contact hebben wordt er aangegeven wat we voor je kunnen doen en hoe je zelfstandig verder kunt.

Informatievoorziening
Jullie geven aan dat bij onduidelijkheid de begeleider extra uitleg geeft. Deze informatie wordt op passende wijze uitgelegd.

Inspraak
Jullie geven aan dat jullie ZeS op maat vertrouwen met jullie persoonlijke gegevens en het delen hiervan (instemmingsverklaring). Jullie ervaren ruimte om te vertellen hoe je situaties ziet en ondervindt.

Evaluatie
Naast de halfjaarlijkse evaluaties, evalueren we ook zodra jij of begeleiding dit nodig vindt. We kijken regelmatig naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Wat zetten we door en wat gaan we anders doen?

Resultaat
Jullie ervaren de zorg/begeleiding als goed en geven aan dat jullie veel hebben bereikt.

Deskundigheid en professionaliteit begeleider
Jullie zien dat de begeleiders het beste met jullie voor hebben. Ze zullen nooit zomaar met iemand over jullie praten. Jullie vinden persoonlijk contact belangrijker dan vakkennis. Wanneer ZeS op maat de kennis niet in huis heeft, kijken begeleiders naar andere opties, zoals hulp vragen van buitenaf.

Overdracht tussen begeleiders onderling
Jullie ervaren de overdacht tussen de collega’s als goed, we zijn op de hoogte van de huidige situaties. Zelfs meer dan jullie soms lief is, in de goede zin van het woord. Begeleiders zitten grotendeels op dezelfde lijn, wanneer dit niet zo is, gaan cliënt en begeleiders samen in overleg.

Algemeen oordeel ZeS op maat
Jullie geven aan dat ZeS op maat klaar staat voor iedereen met een zorgvraag. De organisatie past de hulpverlening aan op jou. ZeS op maat staat achter jullie en heeft het beste met jullie voor. Ze hebben kennis van zaken en verdiepen zich goed in jou.

WAT GAAT ER GOED VOLGENS DE BEGELEIDERS?
Jouw begeleiders hebben onderstaande punten genoemd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek:
• Ik ervaar de sfeer op de werkvloer als prettig en kan terecht bij collega’s als dit nodig is.
• Ik vind het prettig dat ik mijn agenda beheer. Dit geeft een gevoel van vrijheid.
• Het zelfstandig werken en zelf-organiseren van je werk ervaar ik als positief; dit vind ik één van de grootste voordelen van het werk bij ZeS op maat. De vrijheid in je agenda en keuzes in wat je oppakt met cliënten, datgene doen wat bij jou past.
• Ik ervaar de splitsing van teams positief als het gaat om gevoel van veiligheid en de onderlinge communicatie tussen collega’s. Communicatie staf-teams vind ik verbeterd door bijvoorbeeld de memo’s en uitnodigingen vanuit staf om dingen waar je vragen over hebt te stellen.
• Ik ben tevreden over de invulling van mijn werk en de afwisseling die ik daarin heb. Er is veel vrijheid om je eigen agenda in te delen.
• Ik ervaar de teammanager als prettig, makkelijk benaderbaar en mee denkend als je ergens mee komt.
• Zes op Maat biedt mij voldoende mogelijkheden om een studie te volgen.
• Ik ben altijd gemotiveerd om mezelf verder te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als vakinhoudelijk vlak.
• De arbeidsvoorwaarden vind ik goed geregeld binnen ZeS op maat.
• Ik ervaar voldoende veiligheid om dingen bespreekbaar te maken.
Verder wordt er gekeken naar kwaliteiten binnen de teams. Daaruit worden medewerkers gekoppeld aan cliënten. De zorg/begeleiding is flexibel, we passen ons aan waar nodig.

WAT GAAT ER GOED VOLGENS DNV
Plan ZeS
Het vernieuwde plan ZeS vindt DNV een mooie verbetering. De doelen waar jullie aan werken worden zo beter zichtbaar en daarmee de resultaten ook.

Indicaties
ZeS op maat gaat creatief om met veranderende indicaties, zodat jij de zorg/begeleiding kan krijgen die je nodig hebt.

Talenten
ZeS op maat maakt gebruik van de talenten van jouw begeleiders. Zo hebben ze naast het begeleiden van cliënten, ook andere taken waar ze goed in zijn.

Functioneringsgesprek
ZeS op maat gaat dit jaar beginnen met een nieuwe vorm van functioneringsgesprekken, waarbij jullie ook je mening over de begeleider(s) mogen geven.

WAT KAN ER BETER VOLGENS DE CLIËNTEN?
Jullie geven aan dat er al veel goed gaat, op de volgende onderdelen kan het nog beter.

Evaluatie
Jullie geven aan vaker te willen evalueren, het liefst elke 3 maanden. Zodat de doelen niet op de achtergrond raken en jullie gemotiveerd blijven hieraan te werken.

Deskundigheid en professionaliteit begeleider
Jullie geven aan dat begeleiders met een specialisatie (bijvoorbeeld ASS/ADHD) beter zouden kunnen aansluiten dan iemand met algemene kennis van diagnoses.

WAT KAN ER BETER VOLGENS DE BEGELEIDERS?
Wisselen van cliënten
‘Bij sommige cliënten kom ik al een behoorlijke poos. Dan is de uitdaging soms wel eens zoek. Wel probeer ik deze uitdaging voor mezelf te vinden door nieuwe initiatieven op te starten en mee te denken in vernieuwingen en dergelijke. ’

Gebruik maken van elkaars talenten
‘In mijn ogen wordt er te weinig gebruik gemaakt van mijn kennis/ervaring. Hierin ben ik op zoek naar nog wel wat uitdagingen’.

Meer tijd voor overleg
‘Er is weinig tijd om contact met collega’s te onderhouden of te overleggen over cliënten’.

WAT KAN ER BETER VOLGENS DNV
Bij begeleidingstrajecten kunnen er verschillende problemen/risico’s zijn. ZeS op maat moet dit jaar deze mogelijke problemen/risico’s vastleggen zodat we deze kunnen voorkomen. Het gaat om de risico’s op de volgende processen: Cliëntproces (van aanmelding tot exit), processen rondom de privacy (AVG), financiële processen (backoffice) en personeelsprocessen (van aanname tot einde dienstverband).
Door de nieuwe privacywet is ZeS op maat verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jullie gegevens. Hier moet een duidelijke werkwijze voor gemaakt worden.

WAAR GAAN WE MEE AAN DE SLAG IN 2019?
• In 2018 zijn alle woning nagekeken op brandveiligheid. In 2019 zullen aanpassingen doorgevoerd worden zoals het aanbrengen van rookmelders/koolstofmonoxidemelders, waar dit nog niet is gebeurd. Ook zullen jullie voorlichting krijgen over brandveiligheid.
• Nadenken of de huidige cliëntenraad ‘Raad van Zorgvragers’ voldoende biedt voor jullie of dat een andere vorm passender zou zijn.
• Investering in scholing op het gebied van werkwijzen (methodiek) en diagnoses, voor de medewerkers.
• Starten met een nieuw vorm van functioneringsgesprekken, waarbij jullie ook je mening over de begeleider(s) mogen geven.
• We willen meer mensen van verschillende opleidingsniveaus op verschillende taken inzetten, dit noemen we functiedifferentiatie.
• Duidelijke werkwijze vastleggen voor het uitwisselen van jullie gegevens. Risico’s vastleggen rondom de volgende processen: Cliëntproces (van aanmelding tot exit), processen rondom de privacy (AVG), financiële processen (backoffice) en personeelsprocessen (van aanname tot einde dienstverband).